Diskwalificaties tijdens CQ-WW-SSB

Contesten. De ene zendamateur zweert erbij. De ander vindt het een narcistensport die niets met de oorsprong van onze hobby te maken heeft. Maar zo verdeeld als de meningen zijn, iedereen zal het erover eens zijn dat spelletjes eerlijk gespeeld moeten worden met gelijke spelregels voor iedere deelnemer. De organisatie van de CQ-WW-SSB contest controleert dan ook sinds twee jaar strenger op het naleven van de regels.

Op haar website heeft ze een lijst gepubliceerd met roepletters die gediskwalificeerd zijn. Onder hen ook twee Nederlandse (club)stations die de regels niet opgevolgd hebben. In dit geval hebben leden van de (club)stations aan self-spotting gedaan op het DX-cluster. Andere redenen voor diskwalificatie waren het gebruik van Assisted mode zonder dit op te geven of het opereren buiten de toegestane bandsegmenten (voor Amerikaanse stations).

Video van de Icom IC-7610 verschenen

Tijdens het Icom Amateur Radio Festival dat afgelopen week in Tokio gehouden werd heeft Icom werkende versies van de Icom IC-7610 zendontvanger en de IC-R8600 ontvanger laten zien. Hier zijn inmiddels ook meerdere foto’s en een video van online verschenen. Op de website qrznow.com zijn deze te bekijken.

Review van de Red Pitaya HAMlab

Johan (PA3ANG) heeft na lang wachten zijn Red Pitaya HAMlab ontvangen. Hamnieuws schreef al eerder over de komst van dit apparaat. Op zijn blog is inmiddels een eerste review verschenen waarin de (on)mogelijkheden van de speciaal voor zendamateurs aangepaste Red Pitaya te lezen zijn.

De review is te lezen op PA3ANG.nl.

De VERON VR-voorstellen voor 2017

Elk jaar kunnen VERON-leden voorstellen indienen voor de jaarvergadering van de vereniging. De Verenigings Raad. Indienen van de voorstellen gaat niet rechtstreeks zoals bij de VRZA, maar via je eigen afdeling. Voorstellen worden, na goedkeuring binnen je afdeling, landelijk in stemming gebracht. Dit jaar zijn er 9 voorstellen op de agenda. Een van het hoofdbestuur en 8 van de afdelingen. De redactie van Hamnieuws is door de voorstellen gegaan en zet ze op een rij, voorzien van enig commentaar waar nodig.

1) Opheffen afdeling A50/MILRAC
Binnen de regionale afdelingen kent de verenigingen twee bijzondere afdelingen die niet geografisch gebonden zijn. MILRAC en de ETGD. De ETGD is een afdeling die toebehoort aan de Universiteit Twente. MILRAC was een afdeling voor Militairen en telt al jaren minder dan de benodigde 10 leden. Statutair dient een afdeling dan opgeheven te worden.

2) Novice en CEPT gastgebruik
De afdeling Etten-Leur vraagt het hoofdbestuur om met een overzicht te komen waar Novices buiten Nederland mogen werken. Door de verschillende regels in verschillende landen een taak die veel uitzoekwerk vergt. Een verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf die nu geparkeerd wordt bij het landelijk bestuur. Overzichten geven een indicatie, zelf contact opnemen met de toezichthouder in het land van bezoek zekerheid.

3) Verandering opzet Regionale Bijeenkomst
Tussen het Hoofdbestuur en de afdelingen vindt eens per jaar een zogenoemde Regionale Bijeenkomst plaats, waarin beiden van gedachten kunnen wisselen over lopende zaken. Voor deze bijeenkomsten is Nederland opgedeeld in een aantal regio’s. De afdeling Twente vraagt het hoofdbestuur om de opzet te veranderen zodat er geen ‘wij-zij’ gevoel meer ontstaat maar er meer interactie ontstaat tussen afdelingen (onderling) en de aanwezige hoofdbestuurders.

4) Kilometervergoedingen voor bezoek vergaderingen
De afdeling Twente wil een kilometervergoeding voor een auto ontvangen om de Regionale Bijeenkomsten te bezoeken van 30 cent per kilometer. Waarschijnlijk rijden ze in Twente allemaal op een diesel slurpende traktor. Ze ziet graag dat het landelijk bestuur de kosten die bij de eigen regio zijn gedeclareerd kunnen worden.

5) Bericht bij ballotage van leden
De afdeling Doetinchem vraagt het hoofdbestuur om de namen van leden die niet door de ballotage gekomen zijn landelijk bekend te maken. Privacy is blijkbaar van ondergeschikt belang dat de afdeling Doetinchem weet welk lid in Zuid-Limburg niet toegelaten is tot de vereniging. Beter zou zijn om de ballotage in zijn algemeenheid af te schaffen. Bovendien: De verplichte publicatie van adresgegevens voor ballotage zoals VERON doet is toch al niet toegestaan. Verplaatsen naar een andere afdeling of, in het uiterste geval, een royement is een goed alternatief dat achteraf toegepast kan worden.

6) Focus EMC/EMF ook boven de 50 MHz
De afdeling Gouda vraagt het hoofdbestuur erop toe te zien dat de EMC/EMF commissie haar focus ook op banden boven de 30 MHz legt. Door de toenemende behoefte is het niet ondenkbaar dat PLC’s binnenkort hogere frequenties gaan gebruiken en dit nadelige gevolgen heeft voor onze 6 en 4-meter band. Voor frequenties onder de 30 MHz geldt inmiddels de EN50561-1 normering. Een normering voor hogere frequenties is gelukkig beschikbaar.

7) Actiever beleid EMC/EMF
De afdeling Zuid-Limburg vraagt het hoofdbestuur om een actiever beleid te gaan voeren inzake EMC en EMF. Dit voorstel, al dan niet in andere vormen, komt de afgelopen jaren steeds vaker terug. Leden vinden blijkbaar dat het hoofdbestuur te weinig doet of hier niet actief genoeg over communiceert.

8) Digitale Electron
De afdeling Eindhoven vraagt het HB om de mogelijkheid te bieden voor een digitale Electron. Een voorstel dat niet voor het eerst op de VR in stemming gebracht is. De digitale Electron is al beschikbaar voor buitenlandse leden, maar niet beschikbaar voor Nederlandse zendamateurs in eigen land, anders dan een overzicht op CD-Rom (die dingen die tot enkele jaren geleden nog in een computer zaten, RtH). Het HB geeft aan dit niet te willen doen, want stel je voor dat de digitale Electron verspreidt gaat worden…

9) 100 Watt voor Novice
Elk jaar is er wel een voorstel om Novice meer banden of vermogen toe te kennen. Ook dit jaar weer. De afdeling Groningen verzoekt het hoofdbestuur om bij Agentschap Telecom aan te dringen dat Novices met 100 Watt mogen uitzenden. Gelukkig loopt dit al en mogen Novices kunnen zelf meepraten, weliswaar bij de VRZA.

Zelf door de VR-voorstellen bladeren en je eigen mening bepalen? De afdeling Amersfoort van de VERON heeft ze weer trouw gepubliceerd.

Minder zendamateurs in 2017

Er zjn minder geregistreerde zendamateurs in 2017. Dat blijkt uit een analyse van de roepletterlijst van Agentschap Telecom. Het jaar 2016 werd afgesloten met 12381 registraties (excl. PI-stations). Een jaar eerder waren dit er nog 12714. Een afname van 333. Als we de cijfers vergelijken met het aantal registraties weer een jaar daarvoor (13768) dan is de afname 1387 registraties.

Aantal registraties per jaar (Peildatum 31 december)
JaarAantal registratiesWaarvan Novice
2014137683375
2015127143210
2016123813168

De afname is de wijten aan het feit dat er weer betaald moet worden voor een registratie. Dit leidde tot veel (vrijwillig) doorgehaalde registraties. Het betrof hier voornamelijk niet actieve zendamateurs. Als we kijken naar het aantal kandidaten dat jaarlijks deelneemt aan de examens van Stichting Radio Examens (SRE), dan zien we een heel ander beeld: de belangstelling voor de hobby lijkt juist toe te nemen. Het aantal actieve zendamateurs blijft gelijk of neemt zelfs toe. SRE heeft dit jaar zelfs een extra examenmoment ingelast. Deze zal over twee weken plaatsvinden in Amersfoort. Het totaal aantal examenmogelijkheden komt daarmee op 6x per jaar.

Hamnieuws zegt: tot 2017

Het jaar 2016 loopt ten einde. Ruim 150.000 bezoekers bezochten de website in 2016, een kwart meer dan het voorgaand jaar. In totaal werden bijna 2,6 miljoen pagina’s opgevraagd. Daarbij werd ruim 300 Gigabyte aan dataverkeer verstookt. De drukste dag van het jaar was 10 november met 3.163 bezoekers. Hamnieuws is daarmee nog steeeds de meest bezochte site voor radiozendamateurs in Nederland.

In 2016 zijn er 280 nieuwe berichten gepost. Het totaal komt daarmee op boven de 1.300 berichten. De best bezochte pagina’s blijven de repeater overzichten. De VHF en UHF variant werden gezamenlijk bijna 50.000 keer opgevraagd, gevolgd door het overzicht van DMR-repeaters met 8.000 bevragingen.

Top 10 artikelen (meest gelezen in 2016)

  1. Agentschap Telecom trekt 229 roepletters in
  2. ‘Zendbeperking voor zendamateur Bergschenhoek’
  3. 70cm WebSDR voor Nederlandse repeaters
  4. ‘Geef Novice toegang tot 23cm’
  5. De verbeterde RTL-SDR stick
  6. ‘De laatste Lichtmis van Stichting ROM’
  7. Yaesu FT-891 op komst
  8. AT: “Verenigingen moeten N/F herijken”
  9. Hamshop: Icom IC-7300 het gouden ei van Icom
  10. Icom kondigt de IC-7300 aan

Voor volgend jaar staan enkele uitbreidingen in de planning. Via deze weg wil ik eenieder die een bijdrage geleverd heeft hartelijk danken. Denken we er allemaal nog even aan een paar euro te doneren aan de Hobbyscoop, zodat de beheerders de kosten voor de verhuizing van de systemen in de Gerbrandytoren niet allemaal zelf hoeven te betalen? Tot 2017!

Vanuit Amersfoort, 73 de PH4X – Randy

Linksom of rechtsom heeft vrijwel iedere actieve zendamateur bewust of onbewust in de afgelopen 19 jaar wel te maken gehad met de relaisstations. Met UW massale steun zijn in ieder geval de operationele kosten voor de repeaters in de komende periode gedekt.






Doneren kan via de PayPal knop hierboven (paypal@hobbyscoop.nl) of door een bankoverschrijving naar rekening NL24INGB0007292727 t.n.v. Stichting Scoop Hobbyfonds (o.v.v. uw roepletters)

DKARS panel verloot een Icom IC-7300

Het bestuur van DKARS wil een paar naar haar mening toekomstbepalende vragen stellen aan de Nederlandse radioamateurgemeenschap. Dit doet ze via het DKARS-panel, dat al eerder aangekondigd is. Om te stimuleren dat men de panelvragen gaat beantwoorden, verloten zij een nieuwe Icom IC-7300 onder de inzenders. De trekking van het winnende lot zal onder toezicht van de voorzitter van VERON/VRZA afdeling ’t Gooi (PI4RCG) te Hilversum plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum.

De oprichters van DKARS hebben de stichting in eerste instantie opgericht uit behoefte aan vernieuwing en verbetering van de belangenbehartiging. DKARS heeft inmiddels in dit verband laten zien dat er zeker mogelijkheden voor vernieuwing bestaan, zoals het beleid met betrekking tot de plaatsing van antennes en de opbouw van een netwerk op hoog niveau voor de belangenbehartiging inzake storings- problematiek.
De uitdagingen van deze en vooral die van de komende tijd vragen om professionaliteit, samenwerking en eenheid en dat is inmiddels nagenoeg het hoofddoel van onze Stichting. “Wij zijn ons er van bewust dat het oprichten van DKARS in dit verband ogenschijnlijk tegenstrijdig lijkt, maar soms moet je juist náást bestaande stromingen gaan staan om ze goed te kunnen analyseren.”, zo laat secretaris Peter de Graaf aan Hamnieuws weten.

Zowel voor als na de oprichting van DKARS zijn er voorstellen in de VR van de VERON en de ALV van de VRZA ingebracht omtrent het samengaan van de bestaande organisaties, zoals ook al eerder direct na de tweede wereldoorlog gebeurd is. Het is DKARS echter inmiddels duidelijk hoe de besturen en daaraan verbonden inspraakkringen van de huidige verenigingen hierover denken. In de opvattingen die zij daar horen, komen termen als ‘behoefte aan diversiteit’ en ‘behoud van eigen cultuur’ sterk in terug.
“Daarbij vragen wij ons in sterke mate af of deze belangrijke opvattingen de ‘radioamateur thuis’ voldoende bereikt en of men dit steunt. De meeste actieve radioamateurs zie je namelijk niet op ledenvergaderingen en dergelijke en het lijkt er dan al gauw op dat deze mensen er geen mening over zouden hebben.”, aldus De Graaf.

DKARS is sterk van mening dat één sterke organisatie in de vorm van een ‘bond’ of ‘unie’ met daaraan gelieerde interessegroepen met speciale doelgroepen of activiteitenkringen veel beter bij deze tijd past. “Omdat wij het van belang achten om te weten wat de actieve radioamateur die niet gek is op ‘vergaderculturen’ hier van denkt, vragen wij zendamateurs met klem de onderstaande vragen te beantwoorden om ons te helpen zoeken naar mogelijkheden om te komen tot één sterke landelijke organisatie voorde Nederlandse radioamateur. Het is in ons aller belang!”, sluit Peter de Graaf af.

Meedoen kan op panel.dkars.nl.

Terug in de tijd: Het eerste D-examen

Het is inmiddels bijna 40 jaar geleden dat de D-machtiging ingevoerd is. Tijd om terug te blikken naar het ontstaan van de machtiging met als special een download van het allereerste D-examen. Dat examen werd destijds op woensdag 26 november 1975 in de Jaarbeurs te Utrecht afgenomen is door de Radio Controle Dienst als onderdeel van het Staatsbedrijf der PTT.

Naar maatstaven van de huidige Novice examens waren de eerste D-examens een weggevertje. Dat was ook het doel van de D-machtiging. Een opstaplicentie naar de destijds A, B of C-machtiging.

Lees meer

Lancering Es’hailSat-2 uigesteld

De lancering van de Es’hailSat-2 is uitgesteld. De lancering is verplaatst van december 2016 naar het 3e kwartaal van 2017. De geostationaire satelliet heeft twee amateur transponders aan boord. Dat valt te lezen op de ARRL-website. De Es’hailSat-2 krijgt een 250 kHz brede CW/SSB transponder aan boord alsook een 8 MHz brede DVB-transponder voor ATV.

Het bereik van de satelliet ligt globaal tussen Brazilië en Thailand, een footprint van de halve wereld. De positie is 26° Oost en de satelliet bediend standaard Afrika en het Midden-Oosten. De uplink van de satelliet zit op 2,4 GHz, de downlink op 10 GHz. Om een QSO in smalband te maken is vanuit Nederland een schotel van 90cm en 10 Watt aan de feed voldoende. Voor breedband toepassingen (ATV) is 53 dBW vermogen nodig, hetgeen gelijk staat aan 100 Watt in een schotel van 2,4 meter.

Meer informatie over de Es’hailSat-2 is te vinden op de website van AMSAT UK.

De IC-7300 met 70 MHz

Hamshop: Icom IC-7300 het gouden ei van Icom

De IC-7300 met 70 MHz

De nieuwe Icom IC-7300 zendontvanger verkoopt goed, zo laat Marcus (PA2DB) van Hamshop weten aan Hamnieuws. Van alle verkochte zendontvangers voor de HF-banden kiest 90% van de kopers voor een Icom IC-7300. De Icom is daarmee een hot op de markt, met meer dan 100 verkochte zendontvangers in de voorverkoop.

Eén zendamateur vloog zelfs vanuit Duitsland naar vliegveld Hilversum om zijn nieuwe Icom op te halen op de dag dat deze binnen kwam. Ook de 2e batch met leveringen was volledig verkocht toen deze bij Hamshop arriveerden en gingen dezelfde dag  weer weg met de pakketdienst.

Lees meer