Bladeren in… De eerste Electron

VERON-vlagVandaag 69 jaar geleden, op 21 oktober 1945 werd de VERON opgericht. De VERON is voortgekomen uit drie aparte verenigingen van radiozendamateurs, die tijdens de tweede wereldoorlog ontbonden zijn omdat de Duitse bezetter verenigingen verbood. Dat waren de  NVVR, de NVIR en de VUKA.
De contributie bedroeg destijds 10 gulden per jaar. Afdelingen ontvingen 2,50 van dit bedrag. Nederland telde bij de oprichting 28 afdelingen. Enkele weken na de oprichting verscheen de eerste Electron die aan de leden toegezonden werd.

De eerste Electron opent met een schrijven van de 1e voorzitter, Mr. A.M.E.Th Engers:

De afgelopen oorlogsjaren hebben een ontwrichting te zien gegeven, zoals de wereld waarschijnlijk nimmer heeft aangeschouwd.
Deze ontwrichting valt niet alleen te constateeren op politiek en economisch, sociaal en financieel gebied, doch ook, en niet het minst, op op moreel gebied. De menschheid schijnt van alle ankers losgeslagen. Ons landje is daaraan niet ontkomen. Het moreele peil is schrikbarend gedaald. Het vertrouwen in de medemenschen is verdwenen. Sommigen zien de toekomst donker in.
Indien deze pessimisten op 20 en 21 October jl. te HIlversum aanwezig hadden kunnen zijn, zouden zij geconstateerd hebben, dat althans een kleine categorie Nederlanders, echter een categorie, waartoe wij allen trotsch zijn te behooren: de radio-amateurs, blijk heeft gegeven van een eensgezindheid en wederzijdsch vertrouwen, dat vele anderen tot voorbeeld kan strekken.
Deze radio-amateurs, menschen uit alle rangen en standenm uit de meest uiteenlopende beroepen en bedrijven, hadden hun afgevaardigden gezonden, bezield van een vasten wil tot een goed resultaat te komen, te komen tot de oprichting van één grote vereniging, een eenheid onder de radio-amateurs, niet als gevolg van de aanheidsroes, die den laatsten tijd heerscht, maar als de verwezenlijking van een wenschdroom, leden van verschillende vereenigingen, die naast en vaak tegenover elkaar hadden gestaan, reeds lang voor oogen stond.
Welnu, dat ideaal, die wenschdroom is thans werkelijkheid geworden.
Vanaf het oogenblik, dat o.m. Roorda, die in onderling overleg als voorzitter der oudste vereeniging deze gecombineerde HB-vergadering leidde, het woord nam, heerschte er een sfeer van vertrouwen, goodwill en eenschgezindheid, die sommigen zich de oogen deed uitwrijven.
Deze sfeer heeft geheerscht van begin tot einde. Het was een grootsche manifestatie van de goede, ware amateurgeest. Is het dan wonder, dat wij er nòg trotser op zijn dan voorheen tot deze uitgelezen groep te behooren, die het bestaat met voorbijzien van alle maatschappelijke, politieke en godsdienstige verschillen thans een hechte eenheid te vormen?
U allen, wier belangstelling uitgaat naar de radiotechniek, roep ik als voorzitter van de V.E.R.O.N. een welkom toe in onze nieuwe vereeniging. Moge de geest van eenheid en vertrouwen in elkaar, gelijk wij die te Hilversum mochten meemaken, steeds over ons vaardig blijven en laten wij “de rest van de wereld” tonen, wat ware eensgezindheid vermag.
Een schoone toekomst staat voor ons open, jaren van ongekende bloei van het radio-amateurisme staan ons te wachten.
Geeft allen uw beste krachten hieraan!

John Pothof heeft een hele verzameling Electrons. Elke maand, wanner na 60 jaar het auteursrecht verloopt, plaatst hij een Electron op zijn website electron.pothof.info. Op deze website is onder andere een gescande versie van de eerste uitgave te vinden.

2 antwoorden
  1. PE2K
    PE2K zegt:

    Prachtig, ik kijk ze elke maand ook even door. Zelf heb ik een hardcopy van Electron van oktober 1963. Uitgekomen in het jaar dat ik geboren ben. 50 jaar oud.

    73, Adriaan PE2K

Reacties zijn gesloten.