‘VERON en VRZA sluiten DKARS weer uit’

Sinds 2004 ontsluit het Antennebureau (onderdeel van Agentschap Telecom) in het kader van haar voorlichtingsfunctie het Antenneregister. Het Antenneregister wordt beheerd door Agentschap Telecom en geeft een actueel overzicht van antenne-installaties in Nederland. De aanleiding om een antenneregister op te zetten was het bieden van transparantie over mogelijke gezondheidsrisico’s en het stimuleren van site-sharing door telecomaanbieders.

Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft de KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties. De KWINK groep brengt technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en onderzoekt wat die betekenen voor de wijze waarop de Nederlandse overheid antenne-installaties openbaar zou kunnen registreren. In het onderzoek kijkt de KWINK groep ook hoe in omringende landen met de registratie van antenne-installaties wordt omgegaan en wat mogelijke alternatieven zijn voor de registratie van antenne-installaties.

Uitnodiging voor gesprek
In dat kader is de DKARS (naast VERON en VRZA) uitgenodigd voor een gesprek, om informatie te verzamelen voor het onderzoek. Onze voorzitter heeft dit gesprek gevoerd en heeft op verschillende vragen antwoord gegeven. DKARS heeft aangegeven geen voorstander te zijn van registratie. Want site sharing is voor ons niet van belang en voor wat de gezondheidseffecten betreft is geantwoord dat een amateurstation uiterst zelden de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden zal overschrijden. Registratie van de antenne kan ook snel leiden tot verdachtmaking bij storing en ons imago schaden. Ook vinden we het onnodige inbreuk op de privacy.

Klankbordbijeenkomsten
Na het gesprek ontvingen de drie organisaties die de belangen van de amateurs behartigen een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal eind september en in november bij elkaar komen om de voortgang van het onderzoek te bespreken (eerste resultaten en vervolgrichtingen van het onderzoek). Daarbij werd gevraagd om bij voorkeur een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens de drie organisaties zou deelnemen. Er is toen meteen contact gezocht met VERON en VRZA om te overleggen op welke wijze vertegenwoordiging kon worden vormgegeven.

Na een aanvankelijk bemoedigend telefonisch overleg met de voorzitter van de VERON, die aangaf tevens namens de VRZA te spreken, werd door DKARS een concreet voorstel geformuleerd om samen te werken met betrekking tot het onderwerp antenneregister.

Helaas heeft het niet tot een uitkomst geleid, die recht doet aan onze belangen. Het voorstel van de VERON en VRZA bestond uit een concept bericht voor publicatie. Echter bleek uit het voorgestelde bericht op geen enkele wijze dat de afgevaardigde tevens DKARS zou vertegenwoordigen en verder sloot de bewoording van het bericht DKARS feitelijk uit, waardoor wij thans niet anders kunnen constateren dan dat de VERON en VRZA samenwerking met DKARS categorisch afwijzen.

“DKARS benadrukt dit resultaat uitermate te betreuren, maar wij zullen ons erbij neerleggen en onze aandacht richten op wegen om zelfstandig de door ons beoogde belangenbehartiging invulling te geven. Ook zal verdere uitbouw van contacten met stakeholders prioriteit krijgen.”, zo valt te lezen in DKARS Magazine – september 2017)

24 antwoorden
 1. PE2KM
  PE2KM zegt:

  Zolang DKARS geen deelnemer aan het AO is zal die situatie wel voortduren. De reden voor het niet deelnemen aan datzelfde AO is bekend, AT ziet een stichting niet als gesprekspartner want geen leden en daarmee ook geen inspraak. De oplossing daarvoor lijkt mij nogal eenvoudig… Schuld in de schoenen schuiven van VERON en VRZA lijkt mij wel heel gemakkelijk…

  • Peter
   Peter zegt:

   Het AO. Lekker in gesprek met handhavers om te horen hoeveel klachten er zijn. Dat heeft geen toegevoegde waarde. Je moet aan tafel zitten met beleidsmakers.

   • PE2KM
    PE2KM zegt:

    Och dan maakt het toch ook geen moer uit? Dan hoeft DAKARS toch ook helemaal niet rouwig te zijn dat ze niet mee mogen doen. Zaten ze bijna, net als VERON en VRZA, met de verkeerde partij aan tafel…

  • paul
   paul zegt:

   DKARS zou toch eens kritische vragen gaan stellen bij het AO, waarom er geen markthandhaving meer is op storende spullen. Moeten we niet hebben. Overleg moet in alle redelijkheid plaatsvinden: het AO praat, de verenigingen luisteren.

 2. Johan
  Johan zegt:

  Dit is echt te zot voor woorden, en alweer lijkt de VERON de boosdoener te zijn om DKARS uit te sluiten. Men zou blij moeten zijn met een groep mensen die in potentie een aantal technisch en gedreven zendamateurs aan boord heeft welke nog echt hart voor onze hobby hebben. Door steeds maar weer de hakken in het zand te zetten (VERON) gaat men de strijd uiteindelijk verliezen en zullen ze gedwongen worden te moeten onderhandelen. Gaat het niet van bovenop, zoals een paar keer is geprobeerd, dan moet het maar van onderop (leden) komen. Binnen niet al te lange tijd zult U kennis gaan nemen van de plannen die er broeden van leden / VERON afdeling om de zaak van onderop vlot te trekken. Wij hopen dat vele afdelingen in ons land en ook leden ons voorbeeld gaan volgen zodat er een wat meer democratisch besluit binnen de VERON kan worden genomen.

  de PE9DX.

  • PE2KM
   PE2KM zegt:

   Allemaal heel mooi en ik meen het ook nog als ik zeg dat ik DKARS op zich wel goed werk zie willen doen. Maar zolang dat een Stichting is, niemand lid kan worden, en er geen inspraak is bij DKARS zelf, lijkt het mij verre van realistisch van onderaf het bestuur van de VERON te gaan bewerken. En vind ik het ook niet vreemd dat de VERON en VRZA niet echt open staan voor de “prikkerij” door DKARS.Richt alsnog een vereniging op zodat er geen redenen meer zijn om niet aan te mogen schuiven bij de relevante partijen en laat van daaruit zien waar je toe in staat bent. Als het allemaal zoveel beter is komen de leden hollend van hun oude clubje naar DKARS toe… Er van uit gaande dat de animo inderdaad zo hoog is…

  • Peet
   Peet zegt:

   Het is toch geen verplichting voor een vereniging om anderen op sleeptouw te nemen? Eindelijk lijkt het kwartje te gaan vallen dat de leden het uitmaken. Alle negatieve berichten gericht aan de verenigingen zijn eigenlijk gericht aan de leden, want die bepalen de koers! Bij verenigingen wordt de boel altijd van onderop vlot getrokken, zo werkt dat. Als ik het wel heb is dat bij de VERON via de verenigingsraad, bij de VRZA via de ledenraad. En als de meerderheid dus iets wilt dan is dat dus de koers. Wilt de minderheid iets waar de meerderheid niet voor te porren is, kan je het accepteren of lid worden van een club die beter aansluit bij je eigen ideeën. Als minderheid gefrustreerd raken en energie blijven stoppen in iets dat de meerderheid niet wilt is allemaal jammer. Maak dus een voorstel en ga aan de slag via de juiste kanalen!

   Wat het antenneregister betreft: op https://www.veron.nl/nieuws/antenneregister/ is te lezen dat iedereen zelf zijn mening kan geven. Daar kan je dus zelf actie ondernemen en hoef je het niet aan anderen over te laten. (Maar dat heeft vast iedereen die hier klaagt al gedaan)

 3. Hans
  Hans zegt:

  Het begint op een soap te lijken. Twee partijen die angstvallig aan hun ouderwetse standpunten blijven vasthouden en een nieuwe stroming die vernieuwing wil. Slechte zaak voor de radio amateurwereld!! Kijk eens hoe het er bij ORARI aan toe gaat. Kunnen ze hier een voorbeeld aan nemen.

  • PE2KM
   PE2KM zegt:

   Poging gedaan daar dan kennis van te nemen maar verder dan een facebookpagina met de laatste berichten uit 2015 en een knap onwillige website, engelse deel wil niet meewerken, kom ik niet. Wat is er zo vooruitstrevend bij de ORARI?

 4. Hans - PE0VMT
  Hans - PE0VMT zegt:

  Het begint zo langzamerhand voorspelbaar te worden. Iedereen weet het beter dan de ander, mijn gelijk is beter dan het jouwe. Als er belangen in het spel zijn geeft iedereen elkaar de schuld, de ander is per definitie de dwarsligger. Zou het helpen als ik een nieuwe gesprekspartner zou oprichten de OTVVBVDZMDRZA? (de Organisatie Ter Verdediging Van Belangen Van De Zwijgende Meerderheid Der RadioZendAmateurs)? Kom òp, wordt eens volwassen en hou op met kissebissen…

 5. Ron PB0ANL
  Ron PB0ANL zegt:

  Even de feiten: Door VRZA en VERON is Bram PB0AOK voorgesteld als vertegenwoordiger namens de GEHELE radioamateurgemeenschap om in de klankbordgroep van Kwink zitting te nemen. Het bestuur van DKARS is daarmee akkoord gegaan middels een mail van Henk PA2S van 24 augustus jl.
  Bram haalt de meningen over het antenneregister bij DKARS, VRZA en VERON op en rapporteert ook terug aan VERON, VRZA en DKARS.

  • Ron PB0ANL
   Ron PB0ANL zegt:

   Ter aanvulling: VERON, DKARS en VRZA hebben dezelfde standpunten, zoals beschreven in het DKARS-magazine, t.a.v. het antenne-register.

  • Joop PA3JVA
   Joop PA3JVA zegt:

   Beste Ron,

   Dan moet je wel alle feiten geven en niet halve waarheden, ik ken de door jouw aangehaalde email, en ook het antwoord van de Veron die ook uit naam zegt te spreken van de Vrza. Ik ga niemand zwart maken maar samenwerken blijkt nog erg moeilijk.

   • PE2KM
    PE2KM zegt:

    Maar indirect en vanuit de teneur van dit artikel gebeurt dat natuurlijk wel, dat zwart maken… Of in ieder geval nogal grijs…

 6. Martin - PA2RUS
  Martin - PA2RUS zegt:

  Hoezo “weer”, het is toch al eerder uitgesproken dat VERON en VRZA niet willen samenwerken met DKARS? Hoeveel duidelijker moet men zijn?

  DKARS zal zijn eigen koers moeten varen ipv de samenwerking aangaan, DKARS is onderscheidend genoeg dus ik zie het probleem niet zo.

   • Rob
    Rob zegt:

    Ik weet niet wat je verwacht maar bij beide verenigingen zijn er jaarvergaderingen waar de
    leden (in ieder geval indirect) voorstellen en vragen kunnen neerleggen. Dan nog moet je
    natuurlijk bedenken dat er bij iedere vereniging met meer dan 1 lid de mogelijkheid is dat
    de leden het niet overal met elkaar over eens zullen zijn. Dus zelfs als je iets gevraagd wordt
    kan het nog zijn dat jouw antwoord niet het beleid van de vereniging gaat worden. Kijk maar
    naar het (veel meer voor de hand liggende) samengaan van VERON en VRZA. Daar zijn
    ook vele voorstanders van maar de meerderheid is kennelijk tegen, zo wordt dat althans
    door de besturen gevoeld.

 7. Fred Jacobs
  Fred Jacobs zegt:

  Overigens de VR van de VERON heeft zich nooit uitgesproken tegen een samenwerking met de DKARS. En zeg nu eerlijk ik zou ook liever een stichting oprichten dan een vereniging, natuurlijk misschien niet echt democratisch, maar een heel gezeur minder met allerlei meningen van de leden waar je toch uiteindelijk niets me kan.

  • Dennis Ammerlaan PD4DAM
   Dennis Ammerlaan PD4DAM zegt:

   ….’En zeg nu eerlijk ik zou ook liever een stichting oprichten dan een vereniging, natuurlijk misschien niet echt democratisch, maar een heel gezeur minder met allerlei meningen van de leden waar je toch uiteindelijk niets me kan.’

   Als ‘allerlei meningen van leden’ als ‘gezeur waar je uiteindelijk niets mee kan’ worden bestempeld, wiens belangen wil je dan graag vertegenwoordigen?
   Hoe inventariseer en weeg je die belangen?

   • Fred Jacobs
    Fred Jacobs zegt:

    Een goed stichtingsbestuur weet echt wel de wensen en meningen van de groep waar zij zich voor inzetten. Gewoon je oor eens goed te luister leggen en niet gelijk reageren op allerlei geschreeuw.

 8. MARK PD0MV
  MARK PD0MV zegt:

  Kinderachtigheid ten top, de hobby moet toch verbinden en niet verbreken lijkt mij ?
  Waarom moeten we nu tegenwoordig exact een weerspiegeling zijn van de maatschappij die al in chaos verkeerd, lijkt mij inziens niet echt wenselijk. Maar goed wie ben ik misschien ben ik gewoon te simpel dat is dan maar zo. Ik probeer te denken in oplossingen ipv problemen dat menige glijk leeuwen en beren zien op het “diplomatieke” pad die er niet zijn. Waar komt die verdeeldheid zo vandaan ?? Als ik mij eerlijk mag uitspreken ben ik eerder voor fusering en mensen met 1 nationale club waarbij op hoop van zege iedereen de neus dezelfde richting op staat is naar mijn mening veel meer uit te richten. Je zal het AT maar zijn met al die clubjes die elkaar nog niet eens het licht in de ogen gunt, ook niet bevorderend voor de democratie naja welke democratie sinds 1948 is onze soevereiniteit al opgeheven maar goed de details daar gelaten men zou voor de lol zelf is moeten kijken en verder dan hun neus lang is uiteraard. Jammer dat het zo moet ik blijf verder NEUTRAAL vanaf de zijlijn.

Reacties zijn gesloten.