Berichten

VERON: ‘Europese harmonisatie Novice’

De VERON heeft een document ingediend dat als doel heeft om te kijken of de frequentie-allocatie en vermogens toewijzing voor Novices Europees geharmoniseerd kan worden. Dit zal in september tijdens de IARU-conferentie in Landshut besproken worden met andere IARU leden.

Indien het document ongewijzigd aangenomen wordt, dan geeft VERON de IARU de opdracht om met een inventarisatie en voorstel te komen. Deze zal als aanvulling in REC(05)06 toegevoegd moeten worden zodat de regeling in alle CEPT-landen gelijk is.

Bekijk hier het voorstel.

PA0GMM 45 jaar bestuurslid VERON

Gisteren hield de VERON haar jaarlijkse VerenigingsRaad. Daarbij werd stilgestaan bij het 45-jarig lidmaatschap van het hoofdbestuur door Guido van den Berg (PA0GMM). In de toespraak van de Algemeen Voorzitter werden lovende woorden gesproken over deze tijd. “Guido heeft zich gedurende al die jaren veel amateurs gesteund bij juridische zaken.”. Binnen de VERON “bewaakt ook dat besluiten die binnen de VERON worden genomen, niet in strijd zijn met de statuten en wet- en regelgeving.”

Zin om te stoppen heeft Guido niet, zo merkt de Algemeen Voorzitter op. “Guido voelt dat hij nog een nuttige bijdrage kan leveren voor de VERON en voor de amateurgemeenschap. Dat is de reden waarom hij aanblijft als HB lid.”. Het ziet er naar uit dat er over 5 jaar een nieuwe huldiging zal plaatsvinden.

De toespraak van de Algemeen Voorzitter is op de VERON-website te lezen.

De VERON over ‘Novice herijking’

Naar aanleiding van de publicatie eerder deze week, waarin de VRZA aangeeft hoe zij met de ‘Novice herijking’ om gaat zijn de nodige reacties binnen gekomen. De VRZA kiest er voor om een werkgroep samen te stellen die (voornamelijk) uit Novice amateurs bestaat om tot een tweetal pakketten te komen. Een pakket samengesteld door leden, dat zou moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak onder de belanghebbenden.

Op de website van de VERON komt het woord herijken niet voor in de nieuwsberichten. Een zoekopdracht laat zien dat het woord uitsluitend in een extern verslag van met Amateur Overleg te vinden is. De redactie heeft VERON-voorzitter Remy Denker gevraagd hoe de grootste landelijke vereniging om gaat met het dossier ‘Novice herijking’. Na twee dagen merken we dat het bericht meermaals gelezen en doorgestuurd is (Hamnieuws kan e-mails traceren door de afbeelding in de handtekening, RtH) en vragen we opnieuw aan de VERON-voorzitter wat de status is, of dat er mogelijk geen pasklaar antwoord is en we dat moeten publiceren.

Vandaag ontvangen we een e-mail. De voorzitter laat na ruim 3 dagen, weten ‘niet van deze vorm van communiceren gediend te zijn’ en (de manier van) Hamnieuws ‘een lage vorm van journalistiek te vinden’. Half geeft hij antwoord op de vraag wat VERON doet. “Binnenkort verschijnt er een reactie van AT over dit onderwerp.” VERON-leden moeten dus nog in het ongewisse blijven. We hebben de VERON-voorzitter aangegeven dat leden weinig met dit antwoord kunnen, dat in zijn geheel op de VERON-website ontbreekt. De voorzitter is echter duidelijk: “Over de reactie van de VERON in deze zaak ga ik nu niet in discussie.”

De VERON VR-voorstellen voor 2017

Elk jaar kunnen VERON-leden voorstellen indienen voor de jaarvergadering van de vereniging. De Verenigings Raad. Indienen van de voorstellen gaat niet rechtstreeks zoals bij de VRZA, maar via je eigen afdeling. Voorstellen worden, na goedkeuring binnen je afdeling, landelijk in stemming gebracht. Dit jaar zijn er 9 voorstellen op de agenda. Een van het hoofdbestuur en 8 van de afdelingen. De redactie van Hamnieuws is door de voorstellen gegaan en zet ze op een rij, voorzien van enig commentaar waar nodig.

1) Opheffen afdeling A50/MILRAC
Binnen de regionale afdelingen kent de verenigingen twee bijzondere afdelingen die niet geografisch gebonden zijn. MILRAC en de ETGD. De ETGD is een afdeling die toebehoort aan de Universiteit Twente. MILRAC was een afdeling voor Militairen en telt al jaren minder dan de benodigde 10 leden. Statutair dient een afdeling dan opgeheven te worden.

2) Novice en CEPT gastgebruik
De afdeling Etten-Leur vraagt het hoofdbestuur om met een overzicht te komen waar Novices buiten Nederland mogen werken. Door de verschillende regels in verschillende landen een taak die veel uitzoekwerk vergt. Een verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf die nu geparkeerd wordt bij het landelijk bestuur. Overzichten geven een indicatie, zelf contact opnemen met de toezichthouder in het land van bezoek zekerheid.

3) Verandering opzet Regionale Bijeenkomst
Tussen het Hoofdbestuur en de afdelingen vindt eens per jaar een zogenoemde Regionale Bijeenkomst plaats, waarin beiden van gedachten kunnen wisselen over lopende zaken. Voor deze bijeenkomsten is Nederland opgedeeld in een aantal regio’s. De afdeling Twente vraagt het hoofdbestuur om de opzet te veranderen zodat er geen ‘wij-zij’ gevoel meer ontstaat maar er meer interactie ontstaat tussen afdelingen (onderling) en de aanwezige hoofdbestuurders.

4) Kilometervergoedingen voor bezoek vergaderingen
De afdeling Twente wil een kilometervergoeding voor een auto ontvangen om de Regionale Bijeenkomsten te bezoeken van 30 cent per kilometer. Waarschijnlijk rijden ze in Twente allemaal op een diesel slurpende traktor. Ze ziet graag dat het landelijk bestuur de kosten die bij de eigen regio zijn gedeclareerd kunnen worden.

5) Bericht bij ballotage van leden
De afdeling Doetinchem vraagt het hoofdbestuur om de namen van leden die niet door de ballotage gekomen zijn landelijk bekend te maken. Privacy is blijkbaar van ondergeschikt belang dat de afdeling Doetinchem weet welk lid in Zuid-Limburg niet toegelaten is tot de vereniging. Beter zou zijn om de ballotage in zijn algemeenheid af te schaffen. Bovendien: De verplichte publicatie van adresgegevens voor ballotage zoals VERON doet is toch al niet toegestaan. Verplaatsen naar een andere afdeling of, in het uiterste geval, een royement is een goed alternatief dat achteraf toegepast kan worden.

6) Focus EMC/EMF ook boven de 50 MHz
De afdeling Gouda vraagt het hoofdbestuur erop toe te zien dat de EMC/EMF commissie haar focus ook op banden boven de 30 MHz legt. Door de toenemende behoefte is het niet ondenkbaar dat PLC’s binnenkort hogere frequenties gaan gebruiken en dit nadelige gevolgen heeft voor onze 6 en 4-meter band. Voor frequenties onder de 30 MHz geldt inmiddels de EN50561-1 normering. Een normering voor hogere frequenties is gelukkig beschikbaar.

7) Actiever beleid EMC/EMF
De afdeling Zuid-Limburg vraagt het hoofdbestuur om een actiever beleid te gaan voeren inzake EMC en EMF. Dit voorstel, al dan niet in andere vormen, komt de afgelopen jaren steeds vaker terug. Leden vinden blijkbaar dat het hoofdbestuur te weinig doet of hier niet actief genoeg over communiceert.

8) Digitale Electron
De afdeling Eindhoven vraagt het HB om de mogelijkheid te bieden voor een digitale Electron. Een voorstel dat niet voor het eerst op de VR in stemming gebracht is. De digitale Electron is al beschikbaar voor buitenlandse leden, maar niet beschikbaar voor Nederlandse zendamateurs in eigen land, anders dan een overzicht op CD-Rom (die dingen die tot enkele jaren geleden nog in een computer zaten, RtH). Het HB geeft aan dit niet te willen doen, want stel je voor dat de digitale Electron verspreidt gaat worden…

9) 100 Watt voor Novice
Elk jaar is er wel een voorstel om Novice meer banden of vermogen toe te kennen. Ook dit jaar weer. De afdeling Groningen verzoekt het hoofdbestuur om bij Agentschap Telecom aan te dringen dat Novices met 100 Watt mogen uitzenden. Gelukkig loopt dit al en mogen Novices kunnen zelf meepraten, weliswaar bij de VRZA.

Zelf door de VR-voorstellen bladeren en je eigen mening bepalen? De afdeling Amersfoort van de VERON heeft ze weer trouw gepubliceerd.

pi4aa

PI4AA in maart

Vrijdag 3 maart om 21:00 lokale tijd komt PI4AA weer in de lucht op de inmiddels bekende frequenties 7073 kHz (±QRM), 145.325 MHz en 430.125 MHz via PI2NOS.

Ook deze maand zit het programma weer boordevol. Natuurlijk is er het korte nieuws en het DX-nieuws, maar er zijn dit keer maar liefst twee interviews. Heather, PD3GVQ is op bezoek geweest bij Henk, PA0HPV, de secretaris van de stichting radio-examens. Remco, PE1PIP heeft met Ben, PE5B gesproken over NVIS. Wat dat precies is wordt helemaal duidelijk in het interview.

Tussen dat alles door hebben we weer twee technische bijdragen. De eerste is van Hans, PD0AC en gaat over de nieuwe portofoons van Yaesu. De tweede is van Remco, PE1PIP en is een vervolg op zijn FreeDV verhaal van vorige maand.

Al met al is er voldoende reden om vrijdag weer af te stemmen op PI4AA!

Jeugdkamp voor jonge zend- en luisteramateurs

In het weekend van 10 tot en met 12 maart 2017 organiseert de VERON jeugd- en jongerencommissie een weekend voor de jonge zend- en luisteramateurs in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Iedereen die belangstelling heeft in het belangstelling voor het radioamateurisme en binnen deze leeftijdsgroep valt is daarbij welkom.

Het kamp zal plaatsvinden in de regio Rosmalen en omdat dit weekend de Landelijke Radiovlooienmarkt plaatsvindt, zal deze in teamverband bezocht worden. Ook is er veel ruimte voor onderling QSO en worden er samen verbindingen gemaakt. De kosten voor het weekend bedragen circa 10 euro.

Aanmelden kan per e-mail: jeugdkamp@veron.nl. Op dit adres kan ook nadere informatie ingewonnen worden.

VERON start interesseonderzoek

De VERON gaat komende vrijdag een e-mail verzenden naar een deel van haar leden met de uitnodiging om deel te nemen aan een interesseonderzoek. Dat valt te lezen op de website van de vereniging. Door dit onderzoeken krijgen bestuur, commissies en werkgroepen beter inzicht in welke aspecten van amateur radio populair en minder populair onder de leden zijn. Het is voor het eerst dat de vereniging een dergelijk e-onderzoek uitvoert.

Het onderzoek bestaat uit 15 vragen en het invullen kan met 5 minuten gedaan zijn. Onder de deelnemers worden waardebonnen verloot. Hiervoor moeten zij wel het lidmaatschapsnummer invullen, dat te vinden is op het adres van de Electron die maandelijks op de deurmat valt alsook de lidmaatschapskaart die aan het begin van ieder jaar naar de leden verzonden wordt.

Mensen die nu al mee willen doen aan de enquête kunnen via deze link reageren.

AT: “Verenigingen moeten N/F herijken”

Het is aan de verenigingen VERON en VRZA om met een voorstel te komen inzake de herijking van de mogelijkheden voor N-gelicenceerden. Dat is door Agentschap Telecom gevraagd tijdens het Amateur Overleg, zo melden diverse bronnen aan Hamnieuws. Een en ander is ook medegedeeld aan de afdelingsbesturen van de VERON tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag.

Agentschap Telecom heeft zelf geen tijd om met een uitwerking te komen op korte termijn. Omdat er vanuit de verenigingen meermaals een verzoek is gekomen om de mogelijkheden voor de Novice amateur uit te breiden mogen zij nu een voorstel uitwerken. Eerder ging dat om de uitbreiding van de 40-meter band voor Novice amateurs alsook het geven van toegang tot de 23cm band voor dezelfde groep.

Of en hoe de verenigingen een herijkingsvoorstel gaan maken is momenteel niet bekend. Uit de notulen van het Amateur Overleg zal meer duidelijkheid moeten komen. Deze komen later dit jaar beschikbaar.

Ook is aangegeven dat de 60-meter band in Nederland verkleind zal worden. Hamnieuws maakte hier al eerder melding van. Wij gaan van 100 kHz en 100 Watt terug naar 15 kHz en 15 Watt EIRP, zoals wereldwijd is overeengekomen tijdens de WRC-vergadering. Medio 2017 moet dit verwerkt zijn in de gebruikersbepalingen.

Verder schijnt Agentschap Telecom een klacht ontvangen te hebben inzake datamining van deze website, waar Hamnieuws deed wat AT heeft nagelaten: informeren van gebruikers waarvan roepletters ingetrokken zijn. Volgens de toezichthouder zouden er mogelijk privacy regels overtreden zijn, zonder dat dit op enigerlei manier onderbouwd wordt. Agentschap Telecom heeft zelf geen contact opgenomen met Hamnieuws maar uit haar ongenoegen in achterkamertjes via verenigingen.

Komend weekend PA-beker contest

Komend weekend vindt de door VERON georganiseerde PA-beker contest plaats. Deze contest is verspreidt over twee dagen en duurt 2,5 uur. Met name Nederlandse zendamateurs zijn onder de deelnemers te vinden. Zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur lokale tijd in CW. Zondag tussen 10.00 en 12.30 uur vindt de contest plaats in SSB.

De contest vindt plaats op de 80 en 40-meter band. Novices kunnen op zaterdag deelnemen in het stukje 7050 tot 7060 kHz in CW. Let op: dit deel geldt zondag als ‘contestvrij segment’ tijdens de SSB-contest. Jaar op jaar blijken veel logfiles hierop afgekeurd te worden. De robot is genadeloos. Ook moet een log minimaal 10 verbindingen bevatten en voor het einde van de maand ingezonden zijn op pabeker.veron.nl.

Meer informatie en regels kunnen gevonden worden op de in de sectie PA-beker contest van het VERON Traffic Bureau. Met name Novices worden uitgenodigd deel te nemen aan de CW-contest. Voor hen is een aparte sectie ‘Novice CW’ en gezien het aantal deelnemers is meedoen genoeg om een prijs in ontvangst te nemen tijdens de volgende HF-dag in Apeldoorn. De uitslag wordt op 1 februari 2017 bekend gemaakt.

pi4aa

PI4AA november 2016

Vanavond zal PI4AA weer in de lucht komen, en wel in een compleet nieuwe vormgeving. Om 21:00 lokale tijd (20:00 UTC) zijn we te horen op 7073 kHz ± QRM, 145.325 MHz en via PI2NOS op 430.125 MHz.

Na een woordje “van de hoofdredacteur” over de nieuwe vormgeving horen we Rene, PE1GDP die het korte nieuws presenteert en het DX-nieuws door Remco, PA3FYM.

In de techniekhoek gaat Remco, PE1PIP in op de amsat phase 4 satellieten en Mischa gaat, in het kader van het PI4AA radio report in op de in’s en out’s van het vossenjagen.

Als klap op de vuurpijl een mini-special over de JOTA, waarin Mariëtte, PA1ENG en Heather, PD3GVQ op bezoek gaan bij verschillende scoutinggroepen.